ДГ №34 "Брезичка"
Детска градина в град София

Документи

Прикачени документи

Модел за адаптация от семейната среда към детската градина
Седмично разпределение на на формите на педагогическо взаимодействие по образователни направления
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №34 "БРЕЗИЧКА"
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ №34 "БРЕЗИЧКА"
Дневен режим
Мерки за повишаване качеството на образованието
ПРАВИЛНИК за Вътрешния трудов ред в Детска градина № 34 "Брезичка"
Етичен кодекс на ДГ 34 "Брезичка"
Програма за превенция на ранното напускане на детската градина - ДГ №34
СТРАТЕГИЯ "Брезичка 2020 - 2024"
Алгоритъм - COVID - 19
ПРАВИЛНИК - ДГ № 34 „Брезичка” в условията на разпространението на КОВИД-19
Наредба за предучилищното образование
Закон за предучилищното образование